เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทรัพย์พรชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 ประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS), แบตเตอรี่ (Battery) รวมถึงการให้บริการออกแบบ และติดตั้งตู้สวิตช์บอร์ด งานปรับปรุง งานตรวจสอบ สำหรับระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจโดยการบริหารงานและควบคุมงานโดยผู้บริหาร และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รวมถึงช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถผ่านการรับรองขึ้นทะเบียนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามกฎหมายแรงงานบังคับใช้ ปีพ.ศ.2559 เพื่อรองรับลูกค้าทุกกลุ่มเช่นกลุ่มระบบสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้มีความต้องการงานระบบโดยตรง

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการขยายการให้บริการออกแบบเชิงวิศวกรรมและงานควบคุม
โดยมีทีมงานมืออาชีพพร้อมสนับสนุน ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม เชื่อถือและเป็นธรรมต่อลูกค้า โดยยึดนโยบายความต้องการของลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ เวลา และราคาที่เหมาะสม ตรงกับคำว่า “the choice of quality and services”

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและทีมงาน ในการให้บริการ

1. บริการด้วยใจ (Service mind)
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการขยายการให้บริการออกแบบเชิงวิศวกรรมและงานควบคุม โดยมีทีมงานมืออาชีพพร้อมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

2. ทีมงานมืออาชีพ (Professional Team)
บริหารงานและควบคุมงานโดยผู้บริการและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์ในงานมากกว่า 10 ปี รวมถึงช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการรับรองขึ้นทะเบียนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าทุกกลุ่ม

3. ตอบสนองลูกค้า (Customer Satisfy)
มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถผลิตงานและให้บริการได้ตรงตามความต้องการอย่างมากที่สุด ทั้งในเรื่องของ คุณภาพ เวลา และราคาที่เหมาะสม

ตู้ Switchboard และ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
Copyright © 2017 Suppornchai Intertrading Co.,Ltd. All Rights Reserved.